Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Att göra rätt från början och att ständigt förbättra vårt sätt att arbeta är allas angelägenhet och ansvar.

Miljöpolicy

Vi ska arbeta för att minska vår påverkan på miljön så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt.

Vi ska uppfylla de bindande krav som ställs på oss, verka för att värna om miljön och därför ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att:

  • effektivisera vår godshantering och indirekt minska utsläpp av koldioxid från transporter
  • nyttja tjänstebilar med så lite miljöpåverkan som möjligt
  • övervaka energiförbrukningen och genomföra energieffektiviseringar där så är tillämpligt
  • använda samt återvinna material effektivt för minimal uppkomst av avfall
  • utbilda och motivera medarbetare till delaktighet i miljöarbetet
  • minimera resande genom att utnyttja modern teknik
  • visa öppenhet och informera våra intressenter om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden

Denna miljöpolicy är daterad den 30 mars 2016